Neha Kasurde   –  93.83%,    Anushka Bagade   –    93.16%,    Yashashree Pore –  92.50%,    Prerna Pawar  –   92.16%,   Pranali Mohite   –   90.66%